SERVICES

Gwasanaeth Lles

Mae Voices From Care Cymru (VFCC) yn darparu gwasanaeth Lles i bobl ifanc sydd â phrofiad o ofal (sydd yng Nghymru neu sy'n derbyn gofal). Yn gyffredinol, cefnogaeth unigol a roddir gan ein Tîm Lles ar ystod eang o broblemau, materion a phryderon sy'n effeithio ar lawer o bobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal.

Fel rhan o'r gwasanaeth Lles, mae VFCC yn darparu eiriolaeth annibynnol ar gyfer pobl ifanc â phrofiad gofal sydd angen cefnogaeth fel bod eu llais yn cael ei glywed ar faterion sy'n bwysig iddyn nhw ac sy'n effeithio arnyn nhw'n uniongyrchol.

Pwy sy'n dod at Voices From Care Cymru i gael cefnogaeth Lles?

Plant a phobl ifanc o dan 18 oed sy'n dal i fod mewn gofal, neu efallai'n byw gartref neu gyda pherthnasau ond sydd wedi treulio peth amser mewn gofal. Mae'r plant a'r bobl ifanc hyn yn mynd at Voices From Care yn aml ynghylch penderfyniadau sy'n cael eu gwneud am eu bywydau, cyswllt â'r teulu, materion bwlio a materion eraill ynghylch ble maen nhw'n byw a chynnwys gwaith cymdeithasol.

Pobl ifanc sy'n paratoi i adael gofal neu sydd newydd adael gofal. Mae'r materion yr ydym yn delio â hwy yn ymwneud ag addysg, tai, digartrefedd, budd-daliadau. Mae llawer o'r bobl ifanc hyn yn poeni am eu hawliau ac am y cynllunio sy'n cael ei wneud ar gyfer eu dyfodol.

Mae rhai pobl ifanc eisiau mwy o wybodaeth am yr hyn sydd wedi digwydd yn eu bywydau gallwn gynorthwyo pobl i gael mynediad at ffeiliau eu Gwasanaethau Cymdeithasol ac maent ar gael i drafod materion. Mae gan y gwasanaeth fynediad hefyd i sesiynau cwnsela.

Dyma rai enghreifftiau yn unig. Mae'r gwasanaeth yn gyfeillgar iawn ac rydym yn ceisio cadw cysylltiad agos i ddatrys materion. Bydd ein Tîm Lles yn gwrando ar eich problem, yn rhoi cyngor ar beth yw eich opsiynau ac yna'n eich helpu i gysylltu a gweld asiantaethau eraill os oes angen hyn.

Rydym yn ymwneud i raddau helaeth â gweithio gyda chi. Credwn mai gydag ychydig bach o gyngor a chefnogaeth gan bobl sy'n deall yr hyn yr ydych yn mynd drwyddo yw'r ffordd orau i'ch helpu i ddatrys eich mater.

Ein Tîm Lles

Mae gennym ddau weithiwr yn ein Tîm Lles.

North Wales – Our worker in North Wales is Sioned Warren. Sioned can be contacted at sioned.warren@vfcc.org.uk

South Wales – Our worker in South Wales is Lucia Sivori can be contacted at lucia.sivori@vfcc.org.uk