VACANCIES & VOLUNTEERING

VACANCIES

Voices From Care Cymru represents the views, rights and experiences of children and young people who are or have been looked after in Wales. Our aim is to ensure that young people’s voices are heard by decision and policy makers in Wales.

Ydych chi eisiau atal digartrefedd ymysg pobl ifanc?

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal?  

Ydych chi eisiau bod yn rhan o elusen sy’n tyfu’n gyflym?

Mae Voices From Care Cymru yn cynrychioli barn, hawliau a phrofiadau plant a phobl ifanc yng Nghymru sydd yn derbyn gofal neu sydd wedi derbyn gofal. Ein nod yw sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed gan y rhai sy’n gwneud penderfyniadau ac yn llunio polisi yng Nghymru.

Mae Voices From Care Cymru am recriwtio i’r swydd wag isod:

Swyddog Paratoi De Ddwyrain Cymru

Oriau: Amser llawn 25 awr

Cyflog: £13,981.63 y flwyddyn

Hyd: Cyfnod Penodol tan fis 31ain Mawrth 2021 (posibilrwydd o estyniad)

Swyddfa wedi'i lleoli yng Nghaerdydd

Pwrpas y swydd 

Bydd y swyddi yn darparu cymorth i bobl ifanc i bontio’n ddiogel o ofal.

Bydd prosiect Getting Ready yn cael ei weithredu mewn 3 ardal awdurdod lleol yng Nghymru – Ynys Môn, Sir Gaerfyrddin a RhCT – i helpu pobl ifanc sy'n gadael gofal.

Bydd yn darparu model cymorth tair haen i’r bobl ifanc hynny sy’n pontio o ofal; cymorth unigol, cymorth gan gymheiriaid, cymorth yn y gymuned. Bydd hyn yn cynnwys

  • Hwyluso cefnogaeth gymunedol cofleidiol 
  • Gwella gwybodaeth pobl ifanc am eu hawliau a'u hawliau wrth gynllunio i adael gofal, gan gynnwys gwella eu galluoedd ariannol. 
  • Darparu cymorth a hyfforddiant i’w galluogi i fyw yn annibynnol 
  • Sefydlu amgylchiadau cyflogaeth ac addysg, a chydweithio i ddatblygu cynllun i sicrhau nad yw pontio o ofal yn tarfu ar waith, hyfforddiant a/neu addysg is not disrupted by their transition from care. 

Byddem yn croesawu secondiadau 

Rydym yn annog ymgeiswyr sydd â phrofiad personol o’r system gofal.   

Gwneud cais drwy'r Darganfyddwr Swyddi Elusennol

https://charityjobfinder.co.uk/cy/job/swyddog-paratoi-de-ddwyrain-cymru/

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau dydd Sul 10 Ionawr

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar yr dydd Gwener 15 Ionawr

I gydymffurfio â pholisïau Diogelu VFCC, bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn mynd drwy wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (CRB). Mae gan VFCC weithdrefnau diogel cadarn i sicrhau bod plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed rydyn ni’n gweithio gyda nhw yn cael eu hamddiffyn.

FUTURE VACANCIES

If you would like to register your interest in future job vacancies or volunteering roles, please contact us using the form below.

Contact form