ABOUT US

PWY SY'N PWY - STAFF

Prif Swyddog Gweithredol

Deborah Jones

Deborah Jones yw cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Voices From Care Cymru ac mae wedi ymgyrchu dros gynnal yr UNCRC a chydraddoldeb i ofal pobl ifanc profiadol yng Nghymru dros y 25 mlynedd diwethaf.

Rheolwr Rhaglenni

Chris Dunn

Mae Chris yn arwain prosiectau a gweithgareddau dylanwadu a chyfranogi Voices From Care Cymru ar gyfer pobl ifanc. Mae Chris hefyd yn helpu i ddylunio a datblygu prosiectau newydd gyda chefnogaeth ein pwyllgor aelodaeth. Cysylltwch â Chris i gael gwybodaeth am brosiectau cyfredol neu ar gyfer unrhyw brosiectau cydweithredu neu ymgynghori: christopher@vfcc.org.uk

Rheolwr Busnes

Tim Crahart

Mae Tim yn gyfrifol am gymorth busnes, cyllid, adnoddau dynol, polisi, cyfleusterau, iechyd a diogelwch, a llywodraethu o fewn Voices From Care Cymru. Gellir cysylltu â Tim yn:
bsm@vfcc.org.uk

Cyfranogi a Dylanwadu

Cyfranogi a Dylanwadu

Fran Pritchard

Mae Fran yn goruchwylio'r gweithrediadau a'r gwaith datblygu yn Voices From Care Cymru ac yn darparu arweinyddiaeth rheng flaen, gan gynnwys cynllunio cyfeiriad sy'n darparu ar gyfer gwaith y tîm. Mae gan Fran ddiddordeb hefyd mewn ehangu cyfranogiad, meithrin perthnasoedd â phartneriaid a gwneud y mwyaf o gyfleoedd yn y dyfodol. Gallwch gysylltu â Fran ar fran@vfcc.org.uk

Swyddog Datblygu - Pan fyddaf yn Barod

Jane Trezise

Jane yw'r Swyddog Datblygu Pan Rwy'n Barod ar gyfer Lleisiau o Care Cymru. Ariennir y prosiect gan Sefydliad Esmee Fairbairn gyda'r nod o ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol a gofalu am bobl ifanc profiadol o ran cyflwyno'r cynllun Pan Rwy'n Barod ledled Cymru. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y prosiect neu i gymryd rhan, cysylltwch â Jane ar: jane@vfcc.org.uk

Swyddog Datblygu

Aiden Richards

Aiden yw'r swyddog Datblygu Ieuenctid yn Voices sy'n cynnwys cynnig syniadau ar sut y gallwn gael pobl ifanc o bob rhan o Gymru i gymryd rhan yn ein gwaith a gwrando ar yr hyn y mae pobl ifanc ei eisiau. Os ydych chi am gymryd rhan gyda Voices From Care Cymru gallwch gysylltu ag Aiden yn:
aiden@vfcc.org.uk

Swyddog Datblygu (Grwpiau Lleol)

Seana Power

Mae Seana yn darparu tri grŵp cyfranogi rhanbarthol VFCC, sy'n ceisio rhoi cyfle i bobl ifanc â phrofiad gofal ddylanwadu ar bolisi ac arfer yng Nghymru. Mae hi'n hwyluso grwpiau yn RhCT, Merthyr Tudful a Sir Gaerfyrddin.

You can contact Seana at seana.power@vfcc.org.uk

Swyddog Datblygu (Dylanwadu)

Tiff Evans

Mae Tiff yn cefnogi datblygiad rhaglen Dylanwadu VFCC, a'i nod yw rhoi cyfle i blant a phobl ifanc â phrofiad gofal ddylanwadu'n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol ar bolisi, arfer a deddfwriaeth sy'n effeithio ar y gymuned â phrofiad gofal yng Nghymru. Mae Tiff yn cyflwyno gweithdai, digwyddiadau ac ymgyrchoedd i bobl ifanc, sefydliadau partner a llunwyr penderfyniadau statudol i roi mewnwelediad i'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn brofiadol mewn gofal yng Nghymru. Gallwch gysylltu â Tiff ar: tiff@vfcc.org.uk

Gwasanaeth Lles

Swyddog Lles (Gogledd)

Sioned Warren

Sioned yw Swyddog Lles Gogledd Cymru. Mae Sioned yn darparu cefnogaeth un i un i ofalu am bobl ifanc profiadol ynghylch lles emosiynol ac ymarferol. Gall hyn gynnwys cefnogaeth gydag iechyd, tai, dyled, cyflogaeth, datblygiad personol a mynediad at gwnsela. Os hoffech gael mynediad at ein cefnogaeth Lles neu ddim ond trafod yr hyn y gallai ei gynnwys yna gallwch gyrraedd Sioned yn sioned.warren@vfcc.org.uk

Swyddog Lles (De)

Carly Crocker

Carly yw Swyddog Lles De Cymru. Mae Carly yn darparu cefnogaeth un i un i ofalu am bobl ifanc profiadol ynghylch lles emosiynol ac ymarferol. Gall hyn gynnwys cefnogaeth gydag iechyd, tai, dyled, cyflogaeth, datblygiad personol a mynediad at gwnsela. Os hoffech gael mynediad at ein cefnogaeth Lles neu ddim ond trafod yr hyn y gallai ei gynnwys yna gallwch gyrraedd Carly yn carly@vfcc.org.uk

Prosiect Paratoi

Paratoi Arweinydd Tîm

Iain Allan Mills

Iain is Voices’ Getting Ready Team Leader.  Getting Ready is a great new project aimed at assisting young care experienced people through the difficult transition to independent living! If you’d like to know more about Getting Ready or access 1-2-1 support for your transition please contact Iain or the team – 02920 451431 or iain@vfcc.org.uk

Swyddog Barod (Sir Gaerfyrddin)

Tracey Carter

Tracey yw Swyddog Paratoi ar gyfer Sir Gaerfyrddin a'r siroedd cyfagos. Bydd Tracey yn cynorthwyo pobl ifanc â phrofiad gofal trwy'r dirwedd anodd yn aml wrth drosglwyddo o leoliad gofal i fyw'n annibynnol. Os hoffech gael gafael ar gymorth Paratoi neu drafod yr hyn y gallai ei gynnwys yna gallwch gyrraedd Tracey yn Tracey.Carter@vfcc.org.uk

Swyddog Barod (Rhondda Cynon Taff)

Charlotte Lindley

Charlotte yw Swyddog Paratoi ar gyfer Rhondda Cynon Taff a'r siroedd cyfagos. Bydd Charlotte yn cynorthwyo pobl ifanc â phrofiad gofal trwy'r dirwedd anodd yn aml wrth drosglwyddo o leoliad gofal i fyw'n annibynnol. Os hoffech gael gafael ar gymorth Paratoi neu drafod yr hyn y gallai ei gynnwys yna gallwch gyrraedd Charlotte yn Charlotte.Lindley@vfcc.org.uk

Swyddog Barod (Ynys Mon)

Zoe Roberts

Zoe yw Swyddog Paratoi ar gyfer Ynys Mon a'r siroedd cyfagos. Bydd Zoe yn cynorthwyo pobl ifanc â phrofiad gofal trwy'r dirwedd anodd yn aml wrth drosglwyddo o leoliad gofal i fyw'n annibynnol. Os hoffech gael gafael ar gymorth Paratoi neu drafod yr hyn y gallai ei gynnwys yna gallwch gyrraedd Zoe yn zoe.roberts@vfcc.org.uk

Tîm Gwasanaethau Busnes

Rheolwr Cyllid

Ittiyera Ambooken

Mae Ittiyera yn gyfrifol am redeg cyllid y sefydliad o ddydd i ddydd. Gallwch gysylltu ag Ittiyera mewn perthynas â thaliadau ac anfonebau yn:
finance@vfcc.org.uk

Gweinyddwr Cymorth Busnes

Glenys Evans

Mae Glenys yn gyfrifol am redeg y swyddfa o ddydd i ddydd ac yn darparu cefnogaeth glerigol a gweinyddol i'r sefydliad cyfan. Mae Glenys hefyd yn darparu cymorth gweithredol i Debbie (Prif Swyddog Gweithredol). Cysylltwch â Glenys os hoffech chi drefnu cyfarfod gyda Debbie neu gael ymholiadau am Voices!
02920 451431 or admin@vfcc.org.uk