Paratoi

Paratoi

Paratoi - cefnogaeth annibynnol 1-2-1 ar gyfer trosglwyddo tai.

Ydych chi wedi gweld ein taflenni allan yna yn unrhyw le?…

Rhyw sgwrs swyddogol

Mae Bod yn Barod yn brosiect newydd a chyffrous, a ddarperir gan Voices from Care Cymru gyda Phlant yng Nghymru ac a gefnogir gan gyllid trwy Gronfa Arloesi Darpariaeth a Chefnogaeth Addas Llywodraeth Cymru - Grant Atal Digartrefedd ’2019-20. 

Un o nodau'r gronfa yw cynyddu'r gefnogaeth tai sydd ar gael i bobl ifanc agored i niwed sy'n trosglwyddo o ofal awdurdod lleol

Nodau a Phwrpas

Bydd y prosiect Paratoi yn ategu cynllun cyfredol “Pan Rwy'n Barod” Llywodraeth Cymru, gan ddarparu ymyrraeth ddwysach sy'n ceisio adleisio'r gefnogaeth a'r arweiniad y mae pobl ifanc nad ydyn nhw'n derbyn gofal yn eu derbyn mewn lleoliad teuluol. Bydd hyn yn ceisio mynd i'r afael â rhai o'r anghydraddoldebau sy'n wynebu'r boblogaeth â phrofiad gofal wrth drosglwyddo o ofal.

Ein nodau cyffredinol yw:

 • I ddarparu cefnogaeth i bobl ifanc i drosglwyddo'n ddiogel o ofal (gan gynnwys ystyriaethau ynghylch gohirio gadael gofal a lleihau'r risg o ddigartrefedd ac ansefydlogrwydd tai)
 • Hwyluso cefnogaeth gymunedol cofleidiol, sy'n fwy cynaliadwy yn y tymor hir ac nad yw'n dibynnu ar gyllid yn y dyfodol i sicrhau canlyniadau cadarnhaol
 • Grymuso pobl ifanc trwy wella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'u hawliau a'u hawliau wrth gynllunio i adael gofal
 • Adeiladu gallu pobl ifanc i eiriol dros newid
 • Adeiladu gwytnwch a mecanweithiau sy'n cadw pobl ifanc yn ddiogel rhag digartrefedd a risg gysylltiedig, gan wella eu lles cyffredinol
 • Cyfrannu at nod y gronfa o atal digartrefedd a sicrhau sefydlogrwydd tai ymhlith y rhai sy'n gadael gofal
 • Cynnwys pobl ifanc wrth gynllunio, cyflwyno a gwerthuso'r prosiect

Pwrpas yr arian hwn yw cyflwyno'r prosiect Paratoi mewn 3 ardal awdurdod lleol yng Nghymru - Ynys Mon, Sir Gaerfyrddin a Rhondda Cynon Taff i bobl ifanc sy'n gadael gofal.

Bydd y prosiect yn darparu model cymorth tair haen i'r bobl ifanc hynny sy'n trawsnewid o ofal; cefnogaeth unigol, cefnogaeth cymheiriaid, cefnogaeth gymunedol. Bydd hyn yn cynnwys

 • Hwyluso cefnogaeth gymunedol cofleidiol
 • Gwella gwybodaeth pobl ifanc am eu hawliau a'u hawliau wrth gynllunio i adael gofal, gan gynnwys gwella eu galluoedd ariannol.
 • Darparu cymorth a hyfforddiant i’w galluogi i fyw yn annibynnol
 • Sefydlu amgylchiadau cyflogaeth ac addysg a datblygu cynllun ar y cyd i sicrhau nad yw eu trosglwyddiad o ofal yn tarfu ar waith, hyfforddiant a / neu addysg.

Ein partneriaeth

Voices from Care Cymru (arwain) cyflogi Cydlynydd Prosiect Paratoi a 3 Gweithiwr Prosiect Paratoi i sicrhau bod gan bob person ifanc weithiwr dynodedig a ddyrannwyd a fydd yn gweithio gyda nhw, yn adolygu eu cynnydd yn fisol ac yn gweithio gyda'u gweithiwr cymdeithasol i ddarparu cefnogaeth ychwanegol gyson a chyngor.

Children in Wales (partner) yn cyflogi Swyddog Datblygu (Paratoi Prosiect) a fydd yn datblygu cyfres o adnoddau gyda phobl ifanc a gweithwyr proffesiynol, ac yn cyflwyno'r adnoddau hyn i bobl ifanc sy'n ymgysylltu trwy'r Prosiect.