INFLUENCING

Ymgyrch

Ar Goll mewn Gofal: 20 mlynedd yn ddiweddarach

Ym mis Rhagfyr 2019 cynhaliodd Voices From Care Cymru ynghyd â Phlant yng Nghymru ddigwyddiad i fyfyrio ar yr adroddiad Colli mewn Gofal a ysgrifennwyd gan Syr Ronald Waterhouse 20 mlynedd ynghynt. Noddwyd y digwyddiad gan David Melding AC sy'n cadeirio'r Grŵp Trawsbleidiol ar Blant sy'n Edrych ar Ôl. Canolbwyntiodd ar y digwyddiadau a arweiniodd at yr ymchwiliad i gam-drin yn Children’s Homes yng Ngogledd Cymru, ysgrifennu’r adroddiad a myfyrio ar yr hyn sydd wedi’i wneud ers hynny a’r hyn sydd angen ei wneud o hyd.

Isod mae fideo a gynhyrchwyd gan Voices From Care Cymru sy'n sôn am y daith.

Ymgyrch Pasbort

Yn 2017 lansiodd Voices From Care Cymru ymgyrch yn galw ar awdurdodau lleol i addo y bydd pob person ifanc sy’n gadael gofal yn gwneud hynny gyda phasbort dilys. Canolbwyntiodd yr ymgyrch ar y rhwystrau y mae pobl ifanc brofiadol yn eu hwynebu wrth geisio cael pasbort a sut y gellid eu goresgyn, yn ogystal â'r cyfleoedd y gall cael pasbort agor iddynt.

Nid cês dillad mo hwn

Yn 2007 cynhaliodd VFCC ymgyrch gyda Rhwydwaith Maethu Cymru a Sefydliad Bryn Melyn o'r enw 'Nid cês dillad yw hwn' i brotestio yn erbyn yr arfer o ddefnyddio bagiau bin i symud eiddo plant gyda nhw o gartref maeth i gartref maeth a phan fyddant yn gadael gofal . Derbyniodd yr ymgyrch ddatganiadau o gefnogaeth gan lawer o Aelodau'r Cynulliad. Dywedodd y Prif Weinidog, y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan AC, mewn perthynas â’r ymgyrch; “Mae gan bob plentyn, gan gynnwys y rhai mewn gofal maeth, yr hawl i gael eu trin â pharch. Trwy roi sylw i'r hyn y gallem ei ystyried yn fân fanylion y gallwn sicrhau ein bod yn dangos parch. Dyma'r 21ain ganrif a dylem ddod â'r arfer o symud plant rhwng lleoliadau gyda'u heiddo i ben mewn leiniau biniau a chynwysyddion amhriodol eraill. Mae'n gam bach ond pwysig: gadewch i ni ei gymryd. ”