Gweithio mewn partneriaeth i wella llesiant plant, pobl ifanc a theuluoedd sydd mewn tlodi, 01/10/14

Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi, o heddiw ymlaen (Hydref 1af ), fod Plant yng Nghymru, mewn partneriaeth â Lleisiau o Ofal a Tros Gynnal Plant, wedi cael ei ariannu i adeiladu ar y gwaith rydym eisoes yn ei wneud, a chyflwyno rhaglen o’r enw ‘Trechu Tlodi a Hyrwyddo Hawliau Plant – rhaglen polisi, ymarfer a datblygiad strategol i blant a theuluoedd’ o dan gynllun Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd Llywodraeth Cymru.

Mae pedwar prif amcan i fenter Plant yng Nghymru:

  • Sicrhau bod y gweithlu plant a phobl ifanc yn cael gwybod am hawl plant i gyfranogi a bod strwythurau yn eu lle sy’n hwyluso rhannu dulliau cyfranogi effeithiol
  • Hysbysu a galluogi plant a phobl ifanc i gyfranogi’n effeithiol a chael clywed eu barn gan Weinidogion a llunwyr polisi eraill
  • Cynnal gweithlu amlasiantaeth ar draws y sector sy’n fwy gwybodus ac wedi ymgysylltu’n well, gan gynnwys llunwyr polisi ac ymarferwyr i gyflawni polisi Llywodraeth Cymru
  • Cyfrannu a dylanwadu’n effeithiol ar ddatblygiad polisi ac ymarfer, gyda phwyslais ar ymyrraeth gynnar, ataliaeth a lleddfu tlodi, wedi’u seilio ar flaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru

Bydd Plant yng Nghymru yn gweithio gyda’n partneriaid, Tros Gynnal Plant, Lleisiau o Ofal Cymru, Barnardo’s Cymru a Gweithredu dros Blant, i gefnogi plant sydd o dan anfantais i fynegi eu barn a chwrdd â Gweinidogion. Byddwn hefyd yn gweithio gyda Youth Friendly a ProMo Cymru a fydd yn casglu safbwyntiau llawer iawn o blant a phobl ifanc trwy e-gyfryngau.

Rydym ni hefyd yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda’r ystod eang o sefydliadau sy’n mynd ati i annog y plant a’r bobl ifanc y maen nhw’n gweithio gyda nhw i fynegi eu barn. Yn amlwg, mae Fforymau Ieuenctid a strwythurau cyfranogiad eraill lleol yn allweddol os ydym i lwyddo i gasglu barn cynifer o blant a phobl ifanc â phosibl, ac rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio â gweithwyr cyfranogiad a gweithwyr fforymau ieuenctid ledled Cymru.

Yn amlwg, mae angen mewnbwn sylweddol gan blant a phobl ifanc ar gyfer Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, a’n nod yw gweithio gyda chi a’r plant a’r bobl ifanc rydych chi’n gweithio gyda nhw i gyflawni hyn, yn ogystal â gweithio ar ystod eang o ddatblygiadau eraill ym maes deddfwriaeth a pholisi http://www.childreninwales.org.uk/policy/consultations/. Rydym hefyd yn benderfynol o hwyluso cynifer o sianeli â phosibl a fydd yn galluogi plant a phobl ifanc i ddylanwadu ar ddatblygiadau Llywodraeth Cymru, yn ogystal â’r gweithlu plant http://www.plantyngnghymru.org.uk.

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.