Cyngor a Chefnogaeth

Rydym ni'n darparu gwasanaeth Cyngor a Chefnogaeth i bobl ifanc sy'n derbyn neu wedi derbyn gofal yng Nghymru. Fel arfer mae hyn ar ffurf cefnogaeth unigol sy'n cael ei rhoi gan ein tîm Cyngor a Chefnogaeth ar amrediad eang o broblemau sy'n gallu effeithio ar bobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal.

Pwy sy'n dod i Lleisiau o Ofal am gyngor a chefnogaeth?


 Plant a phobl ifanc o dan 18 oed sy'n dal i fod mewn gofal, neu efallai'n byw gartref neu gyda pherthnasau ond wedi treulio amser mewn gofal. Yn aml mae'r plant a'r bobl ifanc hyn yn troi at Lleisiau o Ofal ynghylch penderfyniadau sy'n cael eu gwneud am eu bywydau, cysylltiad â'r teulu, materion bwlio a materion eraill am le maen nhw'n byw ac ymwneud y gwasanaethau cymdeithasol.

 Pobl ifanc sy'n paratoi i adael gofal neu sydd newydd adael gofal. Mae'r materion rydym ni'n eu trafod yn ymwneud ag addysg, tai, digartrefedd neu fudd-daliadau. Mae llawer o'r bobl ifanc hyn yn poeni am eu hawliau a sut mae eu dyfodol yn cael ei gynllunio.

 Mae ar rai pobl ifanc eisiau mwy o wybodaeth am beth sydd wedi digwydd yn eu bywydau. Gallwn ni gynorthwyo pobl i gael mynediad i'w ffeiliau Gwasanaethau Cymdeithasol ac ar gael i siarad drwy faterion. Mae gan y gwasanaeth fynediad i sesiynau cwnsela hefyd.

Enghreifftiau yn unig yw'r rhain. Mae'r gwasanaeth yn gyfeillgar iawn ac rydym ni'n ceisio cadw mewn cysylltiad agos er mwyn datrys pethau. Bydd ein tîm Cyngor a Chefnogaeth yn gwrando ar eich problem, yn rhoi cyngor ar eich opsiynau ac yna'n eich helpu i gysylltu a gweld asiantaethau eraill os oes angen gwneud hynny.


Gweithio gyda chi yw'n blaenoriaeth. Credwn ni mai tipyn o gyngor a chefnogaeth oddi wrth bobl sy'n deall beth rydych chi'n mynd drwyddi yw'r ffordd orau i'ch helpu chi i ddatrys eich sefyllfa chi.