Hanes Laura

Shw mae bawb

Laura ydy f'enw i, dwi'n 17 oed a dwi wedi bod mewn gofal am y 10 mlynedd diwetha. Roedd mynd i mewn i ofal yn anodd iawn achos roedd rhaid i mi adael fy holl ffrindiau, fy nheulu ac yn bwysicaf oll fy mrawn a'm chwaer i. Dwi wedi bod mewn llawer o leoliadau maeth dim ond un uned faeth barhaol.

Yn ystod f'amser mewn gofal dwi wedi dysgu bod yna bobl y gallwch chi ymddiried ynddyn nhw a phobl chi ddim, ond mae hynny'n digwydd hyn yn oed os nad ydych chi mewn gofal. Mae bod mewn gofal wedi fy nghryfhau i fel person ifanc ac wedi fy ngwneud i'r person hyderus, gofalgar rydw i heddiw. Weithiau dwi'n meddwl am beth faswn i'n ei wneud nawr? Fyddai gen i fywyd sefydlog da, ffrindiau da, pobl dwi'n ymddiried ynddyn nhw neu'r pethau sydd jest yn fy wneud i pwy ydw i.

Ar hyn o bryd dwi'n wirfoddolwr yn Lleisiau o Ofal ond dwi hefyd yn rhan o grŵp o'r enw'r Fforwm Glasbrint. Mae'r Fforwm yn grŵp o bobl ifanc mewn gofal a rhai sydd wedi gadael gofal yn RCT. Beth sy'n grêt am ein grŵp yw ein bod ni i gyd yn bobl wahanol gyda phrofiadau gwahanol. 'Dyn ni ddim yn barnu bobl eraill ond yr hyn rydyn ni'n ei wneud orau ac erioed wedi gwneud yw eu helpu nhw, helpu nhw i lwyddo a manteisio i'r eitha ar fywyd a'u helpu i fod y person maen nhw eisiau bod.

Felly dyma fy stori i, mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau, peidiwch ofni. Os oes rhywbeth hoffech chi wybod, gadewch sylw a bydda i'n dod yn ôl atoch chi cyn gynted ag y galla i.

Diolch am ddarllen

Laura


Barn yr awdur yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu sefyllfa neu bolisi Lleisiau o Ofal.