Antur Berlin

Helo Bawb:

Fel mae llawer ohonoch chi'n gwybod o'm blog blaenorol, fi ydy'r person ifanc a adawodd ofal ychydig dros flwyddyn yn ôl. Mae rhai pobl yn meddwl pan ydych chi mewn gofal 'dych chi ddim yn cael llawer o gyfleoedd i deithio, mynd ar wyliau neu gael profiad o ddiwylliannau gwahanol. Yn ffodus, roeddwn i'n un o dri pherson ifanc a gafodd y cyfle i gymryd rhan mewn lleoliad gwaith yn Berlin lle dysges i am eu diwylliant nhw a sut maen nhw'n byw o ddydd i ddydd.

Pan ofynnodd Lleisiau o Ofal a Gwasanaethau Hyfforddiant Ewropeaidd i mi fynd, roeddwn i'n gynhyrfus ond yn nerfus iawn. Hwn oedd y tro cyntaf roeddwn i wedi teithio i wlad wahanol ac roeddwn i dim ond yn nabod 2 o'r bobl eraill a oedd gyda fi.

Roedd y lleoliad am 3 wythnos ac roeddwn i wedi bwriadu gweithio gyda chorff sy'n gweithio gyda phobl oedrannus ag anableddau. Ond newidies i fy meddwl achos roedd gweithio gyda'r henoed yn f'atgoffa i o fy Mamgu, rwy'n gofalu amdani hi gartref. Mae hi'n dioddef o anableddau ei hun felly fe aeth yn emosiynol heriol, gan roeddwn i'n meddwl y dylwn i fod yn ôl gartref yn ei helpu hi.

Yn hytrach, gofynnes i a allwn i fynd gyda'r plant yn y clwb ieuenctid, lle roeddwn i'n aros. Er bod hyn yn heriol hefyd, y tro hwn roedd yn her fwy difyr. Siaradodd y plant a'r bobl ifanc â mi mewn Almaeneg a darnau o Saesneg y llwyddes i i ddysgu iddyn nhw, weithiau byddwn i'n siarad â nhw yn y darnau o Almaeneg roedden nhw wedi dysgu i fi.

Des i'n ôl i Gymru ym mis Ebrill ac rwy'n dal i edrych yn ôl ar fy mhrofiadau a dwi'n ddiolchgar iawn amdanyn nhw. Dwi'n dal i wirfoddoli yn Lleisiau o Ofal ac rwy'n caru pob munud. Dwi mewn cysylltiad â llawer o'r bobl ifanc /staff cwrddes i â nhw pan oeddwn i yn yr Almaen ac maen nhw bob amser yn gofyn a fyddwn i'n dod yn ôl ac, os ces i'r cyfle, f'ateb i ydy......... WRTH GWRS fe fyddwn i.

Felly mae fy mlog heddiw ar gyfer unrhyw berson ifanc sy'n meddwl am eich bod chi mewn gofal neu wedi bod mewn gofal na allwch chi gael cyfleoedd fel hyn. Nid felly mae hi, mae yna bobl a chyrff a fydd yn ceisio rhoi cyfleoedd i chi. Gallwch chi newid eich bywyd. Newidies i fy mywyd i ac fe allwch chi wneud yr un peth!!!

Felly gadewch unrhyw sylwdau neu unrhyw gwestiynau yr hoffech chi gael atebion iddyn nhw a bydda i'n eu hateb.

Diolch.