Pwy ydy Pwy

Bwrdd Ymddiriedolwyr

Mae ein Bwrdd Ymddiriedolwyr ni’n cynnwys 6 o weithwyr  proffesiynol a 6 aelod o Leisiau o Ofal. Ymddiriedolwyr yr Elusen yw’r bobl sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol am berfformiad cyffredinol a gwneud penderfyniadau yn Lleisiau o Ofal.

Pwyllgor Aelodau

Nod y Pwyllgor Aelodau yw nid yn unig nodi’r prif ystyriaethau  sy’n wynebu pobl ifanc pan fyddan nhw mewn gofal ac ar ôl gadael gofal, ond mae’r grŵp yn rhoi arweiniad hefyd am amcanion a gweithgareddau Lleisiau o Ofal. Mae hyn yn golygu bod gan ein Pwyllgor Aelodau lais go iawn yn nyfodol y corff. Mae’r Pwyllgor yn cynnwys 10 o bobl ifanc o bob rhan o Gymru sydd mewn gofal neu wedi bod mewn gofal.

Prif Swyddog Gweithredol

Deborah Jones yw Prif Swyddog Gweithredol Lleisiau o Ofal ar hyn o bryd.  Y Prif Swyddog sy’n gyfrifol am rediad y corff o ddydd i ddydd. Mae hyn yn golygu datblygu a llywio amcanion y corff, yn ogystal â chefnogi’n haelodau ar amrediad eang o faterion a gweithgareddau. Deborah yw sylfaenydd Lleisiau o Ofal hefyd ac mae’n ymwneud yn eang ag amddiffyn hawliau a barn pobl ifanc mewn gofal drwy gynrychioli’r farn honno ar bwyllgorau a byrddau llawer o gyrff.

Rheolwr Cyngor a Chymorth

Mae’r Gwasanaeth Cyngor a Chymorth yn cynnig cyngor i unrhyw blentyn neu berson ifanc sydd mewn gofal neu sydd wedi bod. Gallwn ni roi cyngor dros y ffôn, drwy’r e-bost, drwy lythyr ac wyneb i wyneb. Mae ein tîm ni’n gweithio i gefnogi plant a phobl ifanc i gael lleisio barn mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw. Rydyn ni hefyd yn cynnig cefnogaeth emosiynol er mwyn i blant a phobl ifanc allu siarad am eu profiadau a materion sy’n effeithio arnyn nhw. Rydnn ni’n gweithio’n hyblyg iawn ac mewn ffordd sy’n addas i’r plentyn neu’r person ifanc. Gall pobl eraill gysylltu â ni ar ran plentyn neu berson ifanc os oes angen gwneud. Os hoffech chi gael cyngor a chymorth gan ein tîm, cysylltwch â Carol ar 02920 451 431 neu yn carol@vfcc.org.uk. Mae Bethan yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc hefyd gan roi cyngor a chymorth.

Cydlynydd a Swyddog Datblygu

Mae ein  Tîm Datblygu ni’n gweithio gyda’n haelodau o ddydd i ddydd. Mae hyn yn gallu amrywio o weithio ar ddatblygiad personol, darparu hyfforddiant, helpu i gynnal digwyddiadau, ymweld â’n haelodau presennol neu fynd i gynnig ein haelodaeth a siarad am Leisiau o Ofal gyda phobl ifanc newydd. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn aelod newyd neu os ydych chi am i aelodau Lleisiau o Ofal ddarparu hyfforddiant i’ch corff chi, mae pob croeso i chi gysylltu â Chris neu Craig yn Christopher@vfcc.org.uk neu Craig@vfcc.org.uk.

Rheolwr Prosiectau Corfforaethol

Y Rheolwr Prosiectau Corfforaethol sy’n gyfrifol am sicrhau bod yr holl systemau a phrosesau adnoddau dynol yn gyfredol ac yn effeithiol. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod rheolaeth gyffredinol y corff yn rhedeg yn briodol.

Swyddog Cyllid

Mae ein Swyddog Cyllid yn gyfrifol am rediad beunyddiol arian y corff. Mae hyn yn cynnwys gwneud yn siŵr bod pob gweithdrefn ariannol yn cael ei chadw’n gyfoes ac mewn trefn.  Yna mae’n adrodd i’r Prif Swyddog Gweithredol a’r Bwrdd Ymdiriedolwyr.

Gweinyddydd a Chynorthwy-ydd Personol

Mae ein Gweinyddydd a’n Cynorthwy-ydd Personol yn cefnogi’r Prif Swyddog ac yn gwneud yn siŵr bod gweithgareddau gweinyddol yn rhedeg yn llyfn o ddydd i ddydd.