Ein Gwasanaethau

Aelodaeth

Mae croeso i unrhyw berson ifanc sy'n derbyn gofal neu wedi derbyn gofal yng Nghymru ddod yn aelod o Leisiau o Ofal. Fel aelod, gallwch chi gymryd rhan fawr neu fân mewn gweithgareddau fel y dymunwch. Gallwch chi ddod yn wirfoddolwr a helpu gyda hyfforddiant, mynychu digwyddiadau a chynadleddau, helpu gyda'n newyddlen a chyhoeddiadau eraill a chymryd rhan mewn ymgynghoriadau. Neu gallwch chi ddod yn aelod dim ond am eich bod chi eisiau i rywun wrando arnoch chi. Chi biau'r dewis.

Pwyllgor Aelodaeth

Rhan allweddol o Leisiau o Ofal yw grŵp o bobl ifanc rydyn ni'n eu galw ein Pwyllgor Aelodaeth. Mae'r pwyllgor yma'n rhedeg ochr yn ochr â'n Bwrdd Ymddiriedolwyr. Prif bwrpas y grŵp yw nodi'r problemau cyson sy'n wynebu pobl ifanc tra byddan nhw mewn gofal ac wrth adael gofal. Yna mae'r materion hyn yn cael eu cymryd i staff a'r bwrdd ac os oes modd bydd Lleisiau o Ofal yn ymgyrchu ar y pwnc. Mae'r Pwyllgor Aelodaeth yn cynnwys pobl ifanc sydd mewn gofal ar hyn o bryd a phobl ifanc sydd wedi gadael gofal.

Cyngor a Chymorth

Rydym ni'n darparu gwasanaeth Cyngor a Chymorth ar gyfer bobl ifanc sy'n derbyn neu wedi derbyn gofal yng Nghymru. Cymorth unigol yw hwn fel arfer sy'n cael ei roi gan ein tîm Cyngor a Chymorth ar amrediad eang o broblemau, ystyriaethau a phryderon sy'n effeithio ar lawer o bobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal.

Gwasanaethau Hyfforddi

Mae Lleisiau o Ofal a'i aelodau yn cynnig gwasanaeth hyfforddi i sefydliadau, asiantaethau a phrifysgolion gan ddarparu amrediad eang o wasanaethau i bobl ifanc sy'n derbyn gofal. Credwn fod profiadau a barn pobl ifanc sydd wedi cael profiad o'r system ofal yng Nghymru yn hanfodol wrth ddarparu hyfforddiant. Dyna pam mae ein haelodau'n helpu wrth ddatblygu a chyflwyno unrhyw hyfforddiant mae Lleisiau o Ofal yn ei ddarparu. I wneud yn siŵr bod ein haelodau'n barod i ddarparu hyfforddiant, rydym ni'n rhoi ein hyfforddiant ein hunain ar sut i ddarparu hyfforddiant.

Ymchwil, Ymgynghori ac Ymgyrchu

I wneud yn siŵr bod gennym ni'r wybodaeth ddiweddaraf un am faterion sy'n wynebu pobl ifanc mewn gofal a'r sawl sy'n gadael gofal, rydym ni'n cynnal ein hymchwil ein hun. Rydym ni'n gwneud hyn drwy ofyn i'n haelodau roi eu barn i ni ar faterion, gan ein bod ni'n credu'n gadarn mai o'r bobl sydd wedi bod drwy'r system ac wedi cael profiad o'r materion hyn eu hunain y daw'r safbwyntiau gorau.
Rydym ni hefyd yn cynnig cyfleoedd i'n haelodau gymryd rhan mewn ymgynghoriadau sy'n cael eu cynnal gan gyrff eraill os oes gan yr ymchwil effaith arnyn nhw. Mae Lleisiau o Ofal yn bodoli i wella amodau a chanlyniadau i bobl ifanc sy'n derbyn gofal neu wedi derbyn gofal. Mae'r corff yn mynd ati i ymgyrchu am faterion sy'n bwysig i bobl ifanc.