Amdanon Ni

Voices From Care

Gweledigaeth

Rydym yn dod â phobl ifanc ynghyd ledled Cymru, sy’n derbyn gofal neu wedi derbyn gofal. Ein nod ni yw rhoi cyfleoedd, gwella amodau bod mewn gofal, hyrwyddo barn pobl ifanc ac amddiffyn buddiannau pobl ifanc mewn gofal.

 Datganiad o Fwriad

Yn Lleisiau o Ofal rydym yn dod â phobl ifanc ynghyd ledled Cymru, sy’n derbyn gofal neu wedi derbyn gofal gan awdurdodau lleol, cyrff gwirfoddol a chyrff preifat, er mwyn:

 • Darparu cyfleoedd
 • Gwella amodau i blant a phobl ifanc mewn gofal
 • Hyrwyddo lleisiau plant a phobl ifanc mewn gofal
 • Amddiffyn buddiannau plant a phobl ifanc mewn gofal
 • Hyrwyddo Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yng Nghymru

 Hanes

Cafodd Lleisiau o Ofal ei sefydlu ym 1990 i helpu pobl ifanc sy’n derbyn gofal neu wedi derbyn gofal yng Nghymru. Yr hyn sy’n ein gwneud ni’n unigryw yw bod ein holl sefydliad yn cael ei redeg gan bobl sydd wedi cael profiad o’r system gofal eu hunain. Ein bwriad yw creu cyfleoedd i’r holl bobl ifanc sy’n derbyn gofal neu wedi derbyn gofal yng Nghymru a gwneud yn siŵr bod ganddyn nhw lais am y materion sydd wir yn bwysig iddyn nhw.

Nod ein helusen yw hybu lles emosiynol, addysgol a chorfforol pobl ifanc yng Nghymru sy’n derbyn gofal neu wedi derbyn gofal. Mae hyn yn cael ei wneud drwy gynnwys pobl ifanc ym mhrosesau penderfynu nid yn unig i’r corff ei hun, ond i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru hefyd. I gyflawni hyn mae Lleisiau o Ofal yn:

 • Cynnal ymchwil;
 • Casglu barn a safbwyntiau pobl ifanc sy’n derbyn gofal i sicrhau bod eu barn a’u profiadau’n cael eu cymryd i ystyriaeth ar bob lefel o awdurdod yng Nghymru;
 • Annog, cefnogi a datblygu grwpiau sirol o bobl ifanc, eu galluogi i gwrdd i drafod materion a diddordebau cyffredin am eu profiadau mewn gofal;
 • Codi proffil a chyfranogiad pobl ifanc sy’n derbyn gofal ar bob lefel o wneud  penderfyniadau yng Nghymru;
 • Cynnig cyngor, cymorth ac eiriolaeth i bobl ifanc sy’n derbyn gofal;
 • Cynrychioli barn plant a phobl ifanc ac ymgyrchu i wella amodau i blant a phobl ifanc;
 • Cynorthwyo yn natblygiad fframweithiau cyfranogi o fewn prosesau penderfynu i adael i blant a phobl ifanc gael llais ymhellach;
 • Darparu hyfforddiant sy’n cael ei redeg gan ein haelodau ar gyfer y darparwyr gwasanaeth;
 • Mynd ati i hybu hawliau plant a phobl ifanc mewn gofal fel Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc Cymru 2011 a Chonfensiwn Hawliau’r Plentyn y Cenhedloedd Unedig;