Aelodaeth

Mae croeso i unrhyw berson ifanc, sy’n derbyn gofal neu wedi derbyn gofal yng Nghymru, ddod yn aelod o Lleisiau o Ofal. Fel aelod gallwch gymryd rhan weithgar gymaint neu gyn lleied ag yr hoffech chi. Gallwch chi ddod yn wirfoddolwr a helpu gyda hyfforddiant, mynychu digwyddiadau a chynadleddau, helpu gyda’n newyddlen a chyhoeddiadau eraill a chymryd rhan mewn ymgynghoriadau. Neu gallwch chi ddod yn aelod dim ond am eich bod eisiau cael eich clywed. Chi biau’r dewis.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy yw Lleisiau o Ofal?

Elusen yw Lleisiau o Ofal sy'n cynrychioli barn, hawliau a phrofiadau pobl ifanc sydd yn derbyn neu wedi derbyn gofal yng Nghymru. Ein nod yw gwneud yn siŵr bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed gan y sawl sy'n gwneud penderfyniadau yng Nghymru.

Pam dylwn i ymaelodi?

Mae dod yn aelod yn cynnig nifer o gyfleoedd cyffrous a gwahanol. Maen nhw'n amrywio o helpu o gwmpas y swyddfa i ymgyrchu ochr yn ochr â'n haelodau eraill a staff Lleisiau o Ofal. Mae llawer o aelodau'n cychwyn gyda'r awydd i wneud profiadau derbyn gofal yn fwy pleserus ac yn decach. Yn amlach na heb, mae hyn yn arwain at aelodau'n chwarae rolau allweddol ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr neu ar ein pwyllgor aelodaeth.

Pwy sy'n gallu ymaelodi?

Mae aelodaeth Lleisiau o Ofal ar agor i unrhyw berson ifanc sydd mewn gofal neu wedi bod mewn gofal yng Nghymru.

Ydy aelodaeth am ddim?

Mae ein haelodaeth yn gwbl rad ac am ddim. Yn wir, am unrhyw waith gwirfoddoli rydych chi'n ei wneud drosom ni, rydym yn talu'ch costau teithio a bwyd. Credwn ni na ddylai ein haelodau byth fod ar eu colled yn ariannol ar ôl rhoi eu hamser rhydd i helpu eraill.

Mae diddordeb gen i mewn ymaelodi ond hoffwn i gael mwy o wybodaeth am aelodaeth Lleisiau o Ofal.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am beth mae Lleisiau o Ofal yn ei wneud neu am ymaelodi, gallwch chi ein ffonio ni ar 02920 451431, anfon e-bost aton ni yn info@vfcc.org.uk neu ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau ar y wefan.

Sut mae ymaelodi?

Mae sawl ffordd o ymaelodi. Gallwch chi lenwi'n ffurflen aelodaeth ar-lein a bydd aelod o staff yn eich ffonio chi'n ôl i gyflwyno'r corff i chi. Gallwch chi ddod i'n gweld ni hefyd yn ein swyddfa neu ein ffonio ni er mwyn i ni gael sgwrs.

Faint o ran byddai'n rhaid i mi ei chymryd?

Chi biau'r dewis. Os ydych chi am ymaelodi dim ond i ddweud eich dweud am y system gofal yng Nghymru neu dim ond i gael eich gwahodd i'n digwyddiadau, dim problem. Ond os ydych chi am gymryd mwy o ran yng ngwaith Lleisiau o Ofal o ddydd i ddydd, nid yw hynny'n broblem chwaith.

Rwy'n cael anawsterau a jest eisiau siarad â rhywun.

Rydym ni'n fwy na hapus i helpu, gallwch chi ein ffonio ar 02920 451431, anfon e-bost atom ni yn info@vfcc.org.uk , neu ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau ar-lein a bydd aelod o'n tîm Cyngor a Chefnogaeth yn eich ffonio chi'n ôl ar adeg sy'n gyfleus i chi i drafod unrhyw broblem sydd gennych chi.